การชำระเงินและคืนเงิน (Payment and Refunds Policy)

โปรดอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียด นี่คือนโยบายการชำระการให้บริการทั้งแบบรายเดือนและแบบแยกชิ้น โดยค่าบริการของ www.toolviz.com สามารถแก้ไขราคาการให้บริการได้อย่างอิสระโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รูปแบบการชำระเงิน (ชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต แบบชำระเงินเต็มจำนวน)

  • การชำระบริการแบบรายเดือน รูปแบบการให้บริการจะอยู่ที่ https://www.toolviz.com/subscription ข้อกำหนดต่างๆสามาชิกสามารถเลือกได้ตามความต้องการหากยินดียอมรับการชำระเงิน หลังจากชำระเงินจะได้รับการบริการตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้

  • การชำระบริการแบบรายตัว ราคาจะมีความแตกต่างกัน สิ้นค้าที่ขึ้นแสดงราคาจะทำการซื้อบริการและจ่ายแยกจากส่วนที่รับบริการแบบรายเดือน ซึ่ง www.toolviz.com ได้กำหนดราคาตามความเหมาะสม สมาชิกสามารถเลือกรับบริการหรือไม่รับบริการก็ได้

รูปแบบการคืนเงิน (ชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต แบบชำระเงินเต็มจำนวน)

การชำระบริการเกินจากจำนวนจริงที่ได้เลือกรับบริการ

* เอกสารที่จำเป็นในการคืนสินค้า

  • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ

  • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

  • คัดลอกผลิตภัณฑ์รายการสั่งซื้อ

  • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

  • ชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต แบบชำระเงินเต็มจำนวนจะใช้เวลา 5-10วันในการคืนเงินและตรวจสอบข้อมูล
  • หากเอกสารไม่ครบตามที่ร้องขอ จะต้องส่งเอกสาร ให้ครบซึ่งจะใช้เวลา 5-10วันนับแต่มีการส่งเอกสารได้ ครบถ้วน สามาถส่งข้อมูลและแจ้งเรื่องการคืนเงินได้ที่ https://www.toolviz.com/contacts
  • หากมีการใช้บริการไปแล้วหลังจากชำระเงิน จะไม่สามารถคืนเงินได้